Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupowa Praktyka Lekarska Beata Szumska-Tyrzyk, Sebastian Tyrzyk Sp.P. z siedzibą 81-359 Gdynia ul. Zygmunta Augusta 6/61, NIP: 586-216-77-46, KRS 0000251914, tel. 58 6217105, kom 602 154 302.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji świadczeń medycznych oraz w celu umówienia, potwierdzenia, odwołania lub zmiany zaplanowanej wizyty lekarskiej w w/w podmiocie leczniczym.

3. Administrator deklaruje pełną świadomość charakteru, rodzaju i kontekstu przetwarzanych danych osobowych w w/w podmiocie leczniczym, w tym ich sensytywności.

 

 

Podstawy prawne:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948, 2260, z 2017 r. poz. 2110, 2217.

3. Ustawa z dnia 06 kwietnia 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, 1524),

4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze świadczeń publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, 2110, 2217, 2361, 2434),

5. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 2017 tj. poz.1845),

6. Niniejsza Polityka Ochrony Danych Osobowych 7. Pozostałe przepisy regulujące system ochrony danych osobowych, w tym przepisy wydane na podstawie art. 40 RODO